Jordan Weinstein US Flag

Jordan Weinstein

  • Instrument Pilot - January 2021
  • Private Pilot - November 2020
  • First Solo - September 2020
Sam Maner US Flag

Sam Maner

  • Private Pilot - October 2020
  • First Solo - August 2020
William Wu US Flag

William Wu

  • Certified Instrument Instructor - December 2020
  • Certified Flight Instructor - November 2020

Epic Graduate?